Pro povinné

Uhrazení exekuce

Během exekučního řízení se společně s vymáhanou pohledávkou věřitele (tj. oprávněného) platí také náklady exekuce a náklady oprávněného, které byly vynaloženy při vymáhání nároku. Náklady na exekuci a náklady oprávněného jsou během exekuce určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce. Tyto náklady jsou obvykle tvořeny náklady advokáta, který zastupoval oprávněného v exekuci a/nebo náklady za sepsání návrhu na nařízení exekuce soudním exekutorem.

Svůj dluh včetně nákladů exekuce můžete uhradit:

  1. bankovním převodem nebo vkladem na pobočce nebo poukázkou typu A na účet exekutora vedený u České spořitelny a.s.: 2489911369/0800.

  2. Jako variabilní symbol použijte svou spisovou značku bez lomítka s uvedením celého číselného označení kalendářního roku (např. pro spis označený 145 EX 1254/12 je variabilní symbol 12542012),

  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Praha 1 v úředních hodinách.

  4. Upozorňujeme, že variabilní symbol ve výše uvedeném formátu je nutné bezpodmínečně užívat neboť, jinak nebude moci být Vaše platba řádně identifikována. Doporučujeme do "zprávy pro příjemce" uvést jméno a příjmení povinného!

Telefonické projednání úhrady

Pro urychlení exekučního řízení je možné telefonické projednání úhrady vymáhané pohledávky. Při telefonickém kontaktu je vždy nutné uvést své celé jméno a spisovou značku exekuce. V případě, že nejsou tyto údaje uvedeny, může být hovor ze strany zaměstnanců Exekutorského úřadu Praha 1 přerušen.

Komplikovanější dotazy zasílejte písemně na adresu Exekutorského úřadu Praha 1, Bryksova 818/48, 19800 Praha 14, popř. na posta@eupraha1.cz. Vždy je nutné uvést spisovou značku.

Procesní návrhy ve věcech je nutno činit v souladu s občanským soudním řádem, tj. písemně nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím ISDS.

Exekutorský úřad Praha 1 - Mgr. Hynek Sekyrka © 2013 Design by Mensec | www.mensec.cz | Administrace